הסכם התקשרות ושימוש באתר TIXIT

 

הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מהאתר, ומבהיר את מסגרת השימוש באתר (להלן: "הסכם התקשרות ושימוש באתר"). הסכם זה מתקיים בין בטרקום, ע"מ 031918790, מכפר מנחם ת.ד. 43 (להלן: "הבעלים של אתר TIXIT"), לבין משתמש מפרסם אירועים באתר (להלן: "מפרסם אירועים"), וזה האחרון כפוף להסכם זה ולתנאיו.

הסכם ההתקשרות והשימוש באתר מחייב ומגדיר את מסגרת ותנאי השימוש, הכללים והמותר והאסור בין הבעלים והנהלת האתר לבין מפרסם האירועים (להלן: "תנאי השימוש"). במידה ואינך מסכים להסכם זה הימנע משימוש באתר.

מפרסם אירועים יקר, חשוב שתדע כי להסכם ההתקשרות והשימוש באתר יש תוקף משפטי שריר וקיים ככל הסכם.

מוגדר כאן כי כל מפרסם אירועים באתר היה כפוף להגדרה שאין לפרסם אירועים שאינם עומדים בעין אחת עם החוק במדינת ישראל, שאינם אמיתיים, שכוללים מידע פורנוגראפי ו/או פוגעני אחר, הקשורים להימורים לא חוקיים ו/או הכוללים גזענות מכל סוג.

כל מפרסם אירועים מחליט על דעתו בלבד כי מעוניין להשתמש בפלטפורמה זו של אתר ניהול אירועים TIXIT, ואין ולא תהיה לו כל טענה לגבי אחריות פרסום אירוע הנמצא באחריותו בלבד.

כמו כן, לכל תביעה או טענה שתגיע מצד ג' על האירוע המפורסם, תהיה כתובת אחת ברורה והיא מפרסם האירועים בלבד.

הנהלת האתר TIXIT לא תשא בכל אחריות, טענה או תביעה בהקשר לפרסום לא חוקי, שגוי או שאינו אמיתי, פוגעני כלפי צד ג', גזעני וכד'.

יובהר כאן כי אין יחסי עובד – מעביד בשום צורה, בשום מסגרת חוקית או מקצועית או אחרת, לרבות משפטית או חוזית, בין מפרסם האירועים לבין מנהלת האתר TIXIT מבית בטרקום.

 

לבעלים של אתר TIXIT  הזכות לעדכן הסכם התקשרות ושימוש באתר זה, לפי הצורך. אין בכך משום להפר את ההסכם אותו קראת והסכמת ואנו ממליצים מאד לפני כל שימוש חוזר במערכת האתר לעיין בהסכם זה בשנית.

הנהלת אתר TIXIT שומרת לעצמה את הזכות המלאה שלא לאשר פרסום אירוע במידה ולא קיים אחד או יותר מסעיפי הסכם זה, תקנון שימוש באתר ו/או מדיניות פרטיות.

 

כללי השימוש במערכת האתר ובשירותיו, כפופים לתקנון שימוש באתר הנמצא כקישור באתר גם הוא בתחתית העמוד, ומהווים חלקים בלתי נפרדים ומשלימים האחד לשני.

יש לקחת בחשבון כי כל שימוש במערכת וכל עמוד נחיתה, אירוע או מיני/סייט הינם לשנה מיום הקמתם או עד מועד סיום האירוע בפועל, המוקדם מבין השניים, או לפי צורך או דרישה מותנה בעמידה בתנאי השימוש במערכת והסכמה בכתב של הנהלת המערכת.


מסגרת יצירת כרטיסים למכירה באירוע/ים

מפרסם האירועים, הוא בלבד ולא הנהלת ובעלי האתר TIXIT, אחראי על טיב המידע הקשור לפרסום הכרטיסים המקושרים לאירוע במערכת האתר, העלויות הכרוכות בכך, וכל טעות קולמוס שנפלה בפרסום האירוע ו/או בכרטיסים שלו יהיו באחריות כוללת על מפרסם האירועים. תעריפי הכרטיסים לפי הקטגוריות והסוגים שלהם, יכללו מע"מ כחוק. ישנם מקרים בהם ממחיר הכרטיס עפ"י המוסכם בין הנהלת ובעלי האתר TIXIT לבין מפרסם האירועים, ממחיר הכרטיסים ייגבו העמלות כנדרש משימוש במערכת האתר. ככלל, תעריפי הכרטיסים אותם מגדיר מפרסם האירועים לא כוללים את גביית העמלות הנדרשות בהתאם לשימוש באתר TIXIT.

הבהרה – במידה ומכל סיבה שהיא כספית שניגבו על ידי מפרסם האירועים מוחזרים על ידו אם מזיכוי ואם מביטול, ללקוחותיו – רוכשי הכרטיסים, עמלות המגיעות להנהלת ובעלי האתר עדיין תהיינה בתוקף מלא לגבייה.

 

ביטול אירוע מפורסם

באחריות מפרסם האירועים בלבד, ועליו בלבד יחולו כל התנאים למימוש ביטול אירוע מפורסם, כך שיוכל לממש החזרת תשלומים (זיכויים וביטולים רכישות) לפי צורך, לדאוג לכל עלויות העמלות והחיובים הנלווים הכרוכים בכך, כולל לדאוג תוך שני ימי עסקים לכל המאוחר ליתרת כספים מספקת בחשבון מערכת אתר TIXIT שתכסה את הביטולים והזיכויים הללו.

כל תביעה, טענה או נזק שייגרמו לרוכשי הכרטיסים עכב ביטול האירוע יהיו באחריות מפרסם האירועים בלבד.

חשוב: עמלות המגיעות להנהלת אתר TIXIT מנתוני מכירת כרטיסים לאירוע המבוטל תקפות לחלוטין ללא קשר לרצונו של מפרסם האירועים לבטל את האירוע.

 

תעריפי גבייה ועמלות שימוש במערכת TiXiT

בהתאם להסכמים ולשימוש באתר בין מפרסם אירועים לבין TIXIT, תהיה התמורה לשירותים המסופקים באתר TIXIT,

לפי התנאים הבסיסיים הבאים אלא אם נקבע אחרת בהסכם בכתב בלבד בין הנהלת ובעלי מערכת TiXiT לבין מפרסם האירועים:

עמלת גבייה קבועה בגובה 4% + 2 ₪  מעלות כל כרטיס פלוס מע"מ.

עמלת פתיחת וניהול אירוע ללא סליקה וללא חיוב לקוחות תהיה בעלות הקמה חד פעמית – 800 ₪ פלוס מע"מ.

על מפרסם האירועים חלים כל החוקים הקשורים לחובת תשלום מיסים במדינת ישראל.

ההכנסות מאירועים ככלל מנוהלים ע"י הנהלת האתר ומועברים למפרסם האירועים עם סיום האירוע וגמר חשבון,

ועם הליך הפקת "דו"ח סיכום אירוע" (להלן: דו"ח סיכום אירוע") הכולל את הנתונים הבאים:

-         הכנסות ממכירת כרטיסים לכל אירוע

-         חלק העמלות הנדרש לחיוב בגין שימוש במערכת האתר (אשר ייגבה מסך ההכנסות).

-         ניכוי חובת תשלום מע"מ כחוק מכל מכירה וסליקה במערכת לרשויות.

-         חשבונית-מס / קבלה תועבר ממפרסם האירועים להנהלת המערכת.

בכל מקרה בו תידרש הנהלת אתר TIXIT לכל עמלה, קנס או צורך לתשלום שיידרש לתשלום בגין העברת ההכנסות למפרסם האירועים,

יהיו כמובן בחיוב הנהלת האתר TIXIT את מפרסם האירועים ועל חשבונו בלבד.

למען הסר ספק, עמלת זיכוי ו/או ביטול מכל עסקה של רכישה ללקוחות משתמשי / מנהלי האירועים במערכת TiXiT תעמוד על סך של 25 ש"ח + מע"מ.

 

שירותים וכלים לשימוש במערכת TIXIT

מפרסם האירועים יקבל במסגרת השימוש במערכת האתר את השירותים והכלים הבאים:

1.     האפשרות להקים אירוע להפצה ולמכירת כרטיסים באמצעותו,

2.     יצירת והוספת כרטיסים מקושרים לאירוע עם האפשרות להגבלת כמויות, סיווג לקטגוריות מכירה שונות והצגת נתוני המכירה בפילוח.

3.     לכל מפרסם אירועים יהיה אזור ניהול אישי בו יוכל לצפות בכל האירועים אותם פרסם בעבר ובהווה.

4.     מפרסם האירועים יוכל להקים כל אירוע בפלטפורמה נפרדת של עמוד נחיתה ונפרד, אותו יוכל לנהל פרטנית.

5.     תוצג טבלת רוכשים, אסמכתאות תשלום וסטאטוסים

6.     אפשרות כאופציה לניהול האירוע כולו ע"י הנהלת אתר TIXIT.

7.     במערכת קיימת אפשרות להפצת מסרים מרוכזת לפי רצון מפרסם האירועים, לרוכשי הכרטיסים.

 

מדיניות זיכויים, ביטולי גבייה ותשלום באתר

ככלל, מדיניות זיכויים וביטולים תשלומים כחובה, חלה על מפרסם האירועים ותהיה כפופה לתקנון השימוש באתר, וחובת הכרות חוקי הצרכנות יחולו על מפרסם האירועים בלבד.

 

תוקף ערכאות משפטיות ליישוב מחלוקת

מוסכם בזאת, כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם התקשרות זה,תהא ותתקיים בבית המשפט המוסמך לעניינים אלו שבתל אביב.

יצירת קשר

בכל פניה או הבהרה לכל מאן דבעי, בכל נושא, יש ליצור קשר עם הנהלת ובעלים אתר TIXITבטלפון:  058-4733707 או בדוא"ל : info@tixit.co.il.